HUNTONIT FLIKKEMALING DEEP OCEAN

Huntonit
  • Tilpasset Huntonit veggplater
  • God dekkevne
  • Hurtig tørk
  • Pensel i kork
  • Rengjøring i vann
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 50378035
  • EAN-kode: 7055750409835

Til våre ferdigmalte HUNTONIT-produkter kan vi levere maling i alle originalfargene i 1/2-liter bokser og flikkemaling i 20ml flasker.

Produkt

Type
Maling
Glansgrad
Halvblank
Bruksklar
Ja
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
0.5
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
4
Anbefalt forbruk jevne underlag (Square metre per litre)
8-12
Anbefalt forbruk ujevne underlag (Square metre per litre)
8-12
Teknologi / Generisk type
Akryl
Kan tynnes
Ja
Minimums påføringstemperatur (Degrees celsius)
5
Egnet for vegg
Ja
Egnet for dør/vindu/detalj
Ja
Egnet for terrassegulv i tre
Nei
Egnet for mur/betong
Nei
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Ja
Egnet for treverk
Ja
Selvrensende
Nei
Egnet for rulle
Ja
Må etterstrykes
Ja
Egnet for pensel
Ja
Egnet for sprøyting
Nei
Fysisk form
Væske
Herdingsmetode
1-komponents

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.028 m
Lengde
0.07 m
Bredde
0.028 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.