HURTIGLIM + ACTIVATOR 2C ADHESIVE

Soudal
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5411183115309
  • Artikkelnummer: 56551842

  Cyanoakrylat superlim Adhesive 2C Professional er et to-paknings system bestående av et høyviskøst cyanoakrylatlim og en aerosol aktivator.

  Produkt

  Emballasje
  Andre
  Nettovekt (Gram)
  135
  Innhold (Milliliter)
  50
  Modell / utførelse
  Andre
  Modell / utførelse
  Andre

  Pakke

  Netto innhold
  1 SET
  Høyde
  0.02 m
  Lengde
  0.08 m
  Bredde
  0.02 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Kronisk helserisiko
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H315 Irriterer huden.
  H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader (Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.) (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
  P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.