INSEKTKONSENTRAT P SOLABIOL

Bayer
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 54374997
  • EAN-kode: 3664715012559

  INSEKTKONSENTRAT P SOLABIOL, SOLABIOL INSEKTKONSENTRAT P

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.176 m
  Lengde
  0.056 m
  Bredde
  0.11 m
  Merking
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P391 Samle opp spill.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)