INSEKTSMIDDEL TRINOL 810,700ML

Trinol
  • Oljebasert permetrinspray
  • Langtidsvrikning 7-8 uker
  • Inneholder permetrin og pyretrin

399 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26591636
  • EAN-kode: 5703071000249

Trinol 810 Insektsmiddel er en oljebasert permetrinspray med virkning i 7-8 uker. Virker mot maur, fluer, veps, sølvkre, skjeggkre, midd, flått, edderkopper, kakkerlakker m.fl. Bruk biocider forsvarlig Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.28 m
Lengde
0.06 m
Bredde
0.11 m
Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P391 Samle opp spill.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.