INSEKTSPRAY OLJEPERMETRIN

Kirk

  459 kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7056360450408
  • Artikkelnummer: 50360936

  KIRK langtidsvirkende oljepermetrin. Mot alle insekter, universalmiddel som bekjemper alle typer insekter. Fordamper sakte, holder insektene borte i ukesvis. Best egnet til utendørs bruk.

  Pakke

  Netto innhold
  1 FL
  Høyde
  0.287 m
  Lengde
  0.105 m
  Bredde
  0.062 m
  Merking
  Kronisk helserisiko
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P331 IKKE framkall brekning.
  P391 Samle opp spill.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)