Bruk fingrene for å forstørre bildet

INSEKTSPRAY OLJEPERMETRIN

Kirk

  519 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 50360936
  • EAN-kode: 7056360450408

  KIRK langtidsvirkende oljepermetrin. Mot alle insekter, universalmiddel som bekjemper alle typer insekter. Fordamper sakte, holder insektene borte i ukesvis. Best egnet til utendørs bruk.

  Pakke

  Netto innhold
  1 FL
  Høyde
  0.287 m
  Lengde
  0.105 m
  Bredde
  0.062 m
  Merking
  Kronisk helserisiko
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P331 IKKE framkall brekning.
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P391 Samle opp spill.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)