ISFJERNER DE-ICER 500ML AUTOGLYM

Autoglym
  • Tiner opp is på ruter, låser, speil og lykter
  • Hindrer gjenfrysing
  • Skader ikke lakk, plast, gummi eller glass
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5016366995022
  • Artikkelnummer: 41818753

Autoglym De-Icer er et effektivt middel som tiner opp is på ruter og i låser, samtidig som det hindrer gjenfrysning. Effektiv ned til - 50°C. Skader ikke billakk, plast, gummi eller glass. Brukes på vinduer, speil, frontlykter og dørlåser.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.243 m
Lengde
0.095 m
Bredde
0.03 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.