ISTINER ICE-REMOVER 500 ML TRIGGER

TURTLE WAX
  • Tiner raskt og enkelt ruter
  • Forhindrer ny isdannelse
  • Isskrape på spray
  • Kan også fjerne dugg på innsiden
  • Spray på og la virke
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40049215
  • EAN-kode: 7314890003212

Tiner hurtig og effektivt is fra rutene og forhindrer ny isdannelse.

For å fjerne is: spray Ice Remover direkte på dine isbelagte ruter og la virke ett minutts tid. Fjern eventuelle rester av is med en isskrape eller våtskrape.

Mot dugg: Spray Ice Remover på en klut og tørk over rutens innside.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.233 m
Lengde
0.06 m
Bredde
0.105 m
Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)