JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN 3L - Jotun

Jotun
  • Impregnering til mur og stein
  • Beskytter tegl-, tak- og belegningsstein
  • Reduserer frostsprenging
  • Motvirker mose-, sopp- og algevekst
  • Forenkler renhold

399 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21505946
  • EAN-kode: 7029356200035

Klar, ikkefilmdannende murimpregnering med særdeles god inntrengning. Forbinder seg kjemisk med det mineralske underlaget. Reduserer vanninntrengning og samtidig tillates fuktighet i underlaget å slippe ut. Dermed reduseres faren for frostsprengning, saltutslag og varmetap gjennom veggenmuren. Forenkler renholdet av flatene og misfarger ikke underlaget.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.164 m
Lengde
0.165 m
Bredde
0.165 m
Merking
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.