JOTUN PENSELRENS 1L

Jotun
  • Effektiv rengjøring av malerverktøy
  • Løser de fleste malingtyper
  • Biologisk nedbrytbar

179 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7029350153696
  • Artikkelnummer: 54328445

Effektivt rengjøringsmiddel for alle typer malerverktøy Løser de fleste malingstyper Holder penselen myk lenger Brukes ufortynnet

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.242 m
Lengde
0.099 m
Bredde
0.073 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.