KALKMALING LADY MINERALS A BASE 0.68L - Jotun

Lady
  • Levende kalkmatt overflate
  • Unikt fargeuttrykk
  • Enkelt å lykkes
  • Dekkgaranti
  • Dekkgaranti

339 kr / Boks

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 50376552
  • EAN-kode: 7029350011231

LADY Minerals kalkmaling tar naturen på alvor, og resultatet blir både matt, mykt og varmt. Fargene vi har valgt er trygge, gode og velkjente nyanser som er vakre på vegg. Teksturen er tidsriktig matt, og danner grunnlaget for et rått, industrielt og tidløst uttrykk. En perfekt kulisse for design og håndverk i keramikk og deilige tresorter. Det handler jo om å gå litt sakte, og om å utøve egen kreativitet.

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.119 m
Lengde
0.099 m
Bredde
0.099 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.