KONTAKTSPRAY WD-40 400 ML

WD-40
  • Fjerner olje, skitt, flussrester og kondens
  • Til sensitiv elektronik og elektrisk utstyr
  • Trenger raskt inn
  • Tørker raskt
  • Etterlater ikke rester

219 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 46687760
  • EAN-kode: 5032227473683

WD-40 Specialist Fast Drying Contact Cleaner er et middel som renser olje, skitt, flussrester og kondens fra sensetiv elektronikk og elektrisk utstyr. Det trenger raskt inn i vanskelig tilgjengelige områder og tørker raskt uten å ettelate rester. WD-40 Specialist Fast Drying Contact Cleaner kan brukes på elketrisk utstyr, kontakter, plast og gummi.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.2 m
Lengde
0.08 m
Bredde
0.065 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.