LAKK GULL-LAKK RAMBOUILLET 30 ML

Produit Liberon

  339 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 60019790
  • EAN-kode: 3282391051848

  Liberon Gull-lakk er en flytende gullmaling med ekte bronsepulver, til innendørs- og utendørs bruk, feks. rammer, figurer, møbler, listverk, staffering, skrift på gravstøtter etc. Kan brukes på underlag som tre, stein, gips, metall, lær og tekstiler. Den gir ingen avsmitting. Fås i 5 gullnyanser og en sølv. Alle lakkene er blandbare med hverandre, hvis mellomliggende nyanser ønskes.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.2 m
  Lengde
  0.09 m
  Bredde
  0.04 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H226 Brannfarlig væske og damp.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)