LAKKRENS SELACLEAN IRON X-IT 500 ML

Selaclean
  • Metallpartikkelfjerner
  • Skifter farge når den virker
  • pH-nøytral
  • Fjerner bremsestøv og flyverust

339 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51393792
  • EAN-kode: 7056360330755

Produktet som enkelt og effektivt fjerner flyverust fra karosseri og felger. Produktet sprayes på, og løser opp de vanskelige nuppene som sitter i lakken og på felgene. Dette er enkelt å følge med på, produktet skifter nemlig farge når reaksjonen starter.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.23 m
Lengde
0.055 m
Bredde
0.1 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.