Bruk fingrene for å forstørre bildet

LAMPEOLJE BLÅTIND 1 L

BLÅTIND
  • Avgir ingen lukt
  • Soter ikke
  • Kan benyttes inne
  • Norskprodusert

99 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 53545478
  • EAN-kode: 7021110120184

Lampeoljen avgir ingen lukt, røyk eller sot ved bruk. Kan benyttes både inne-og utendørs. Tåler frost helt ned til 20 minusgrader.

Merking
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P331 IKKE framkall brekning.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)