LÅSOLJE 50 ML TURTLE WAX

TURTLE WAX
  • Smører låser
  • Forebygger isdannelse i låser
  • Husk også takboksen
  • Påføres før vask vinterstid
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26441170
  • EAN-kode: 7314890003021

Tiner og smører låsen. forhindrer at låsen fryser på nytt.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.113 m
Lengde
0.023 m
Bredde
0.045 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.