LÅSOLJE M/PTFE 40 ML TURTLE WAX

TURTLE WAX
  • Smører låser
  • Forhindrer frysing
  • Vedlikeholder
  • Husk også takboksen
  • En av de beste låsoljene

69,90 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26441196
  • EAN-kode: 7314890003045

Turtle Låsolje med PTFE er et av de beste produktene til vedlikehold av låsen. En dusj 2-3 ganger i året garanterer bra låsefunksjon. Smører, tiner og holder låsen ved like.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.097 m
Lengde
0.034 m
Bredde
0.034 m
Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.