LIM EPOXY 90 SECONDS 24 ML

BOSTIK
  • Ekstra hurtigherdende 90 sekunder
  • Full styrke etter 15 min
  • Slipbar, overmalbar
  • Vannfast I LIMFUGEN
  • God bestandig mot de fleste løsemidler

139 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7311020041663
  • Artikkelnummer: 25173907

Bostik AS. Epoxy 90 seconds. 2-komponents epoxylim som er ekstra hurtigherdende. Limer: metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og de fleste typer plast. Farge: svakt gul. Overmalbar og slipbar. 24 ml.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
2-komponents
Farge
Gul
Fysisk form
Væske
Maks. temperatur
65
Arbeidstid
1-90
Emballasje
Tube
Innhold
24

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.03 m
Lengde
0.255 m
Bredde
0.11 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P284 Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].
P302 VED HUDKONTAKT: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P332 Ved hudirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)