LIM EPOXY EKSTRA STRONG 24 ML

BOSTIK
  • Limfugen er vannfast
  • Slipbar
  • Overmalbar
  • Tåler tempera-turer fra -50ºC- +65ºC
  • Bestandig mot de fleste løsemidler

139 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7311020041625
  • Artikkelnummer: 25433269

Bostik AS. Epoxy extra strong. 2-komponents epoxylim med justerbar fuge innen 2 timer. Limer: metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og de fleste typer plast. Farge: svakt gul. 24 ml.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
2-komponents
Farge
Gul
Fysisk form
Væske
Emballasje
Tube
Innhold
24

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.05 m
Lengde
0.23 m
Bredde
0.12 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302 VED HUDKONTAKT: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P332 Ved hudirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)