LIM EPOXY EKSTRA STRONG 2X15 ML

BOSTIK
  • SUPERSTERKT EPOXYLIM
  • LANG ÅPNINGSTID > 2TIMER
  • SLIPBART, OVERMALBART
  • VANNFAST, 2 KOMPONENT
  • BESTANDIG MOT DE FLESTE LØSEMIDLER

119 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7311020041601
  • Artikkelnummer: 25433285

Epoxy Extra Strong er et supersterkt 2 komponent epoxylim. Limer metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og meste av plast (Ta testliming). Justerbar limfuge innen 2 timer. Limfugen er vannfast og bestandig mot de fleste løsemidler. God fuktbestandighet, Overmalbar: ja, Slipbar: Ja, Temperaturbestandighet: -50 til +65 grader. Produktet har lang åpningstid.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
2-komponents
Fysisk form
Væske
Emballasje
Tube
Innhold
15

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.02 m
Lengde
0.22 m
Bredde
0.09 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302 VED HUDKONTAKT: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P332 Ved hudirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)