LIM EPOXY RAPID 2X15 ML

BOSTIK
  • Hurtigherdende
  • 2 komponent epoxylim
  • Vannfast , Slipbar, Overmalbar
  • Limfugen: bestandig mot de fleste løsemidler
  • Lim: metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi

119 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7311020041632
  • Artikkelnummer: 25258708

Epoxy Rapid er en hurtigherdende og transparent 2 komponent epoxylim. Bruksområder er lim av metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og det meste av plast. Ta testliming. Limfugen er vannfast og bestandig mot de fleste løsemidler. Fuktbestandigheten: God. Overmalbar: Ja, Slipbar: Ja. Temperaturbestandighet: -50 til +65 grader. Full holdfasthet etter ca 1 time ved hjelp av kvinge, klype (se TDS). Overflødig lim skjæres bort med en skarp kniv innen limet har tørket helt.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.04 m
Lengde
0.23 m
Bredde
0.04 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P284 Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].
P302 VED HUDKONTAKT: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P332 Ved hudirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)