LIM GORILLA GLUE 60 ML

Gorilla Glue
  • Velegnet på en rekke flater
  • 100% vanntett
  • Kan slipes og overmales
  • Tåler ekstreme temperaturer
  • Utrolig strek

149 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5704947004248
  • Artikkelnummer: 53087663

Gorilla Glue er 100% vanntett, tåler både høye og lave temperaturer, vær, vind og alt annet du kan tenke deg. Det limer stein, metall, keramikk, glass, tre og mye annet. Den vannaktiverte polyuretanformelen ekspanderer inn i materialet og skaper en utrolig sterk vedheft. Når den først har herdet slipper den aldri taket. Når gjennomherdet kan den både slipes og overmales. 100 % vanntett - D4. Fuktighet er ikke noe problem - ikke engang under vann. Temperaturbestandig. Gorilla Glue tåler ekstreme temperaturer -fra - 40C til + 100C. Kan slipes, overmales og er motstandsdyktig mot flekker. Gjør det enkelt å få en fin finish. Utrolig sterk. Ekspanderer opp til 3 ganger sin egen størrelse under herding. For innendørs og utendørs bruk. Presstid 60 minutter.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
Kald
Farge
Brun
Fysisk form
Væske
Gjennomsiktig
Nei
Maks. temperatur (Grad Celsius)
100
Arbeidstid (Sekund)
300-600
Ferdigblandet
Ja
Vannbasert
Nei
Vannfast
Ja
Emballasje
Tube
Med pensel
Nei
Nettovekt (Gram)
74
Innhold (Milliliter)
60

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.17 m
Lengde
0.032 m
Bredde
0.085 m
Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.