LIM MS 0,3 TRAN FIX ALL HTACK CLEAR

Soudal
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52322404
  • EAN-kode: 5411183137431

  Fix All High Tack Clear er et 100% klart høykvalitets 1-komponent montasjelim med stor vedheft. Limet er basert på SMX-Polymer. Meget høy umiddelbar klebeevne, reduserer behovet for understøtting Rask herding God ekstruderbarhet Høy skjærstyrke etter herding(ingen primer)3,5 nm/mm2 Forblir elastisk etter herding Ingen lukt Fri for isocyanater, silikoner og løsningsmidler God heft også på fuktige materialer

  Pakke

  Netto innhold
  1 PAT
  Høyde
  0.225 m
  Lengde
  0.05 m
  Bredde
  0.05 m
  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.