LIM SPONPLATELIM 0,3 SOUDAL

Soudal
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5411183067301
  • Artikkelnummer: 49140064

  Et løsemiddelbasert lim spesielt utviklet for liming av not og fjær på sponplater. Liming av not og fjær. Liming av sponplater mot bjelkelag. Arbeider i minusgrader ned til -15C. Beskyttelse mot fukt i skjøter. Eliminerer trinnlyd

  Produkt

  Farge
  Andre
  Emballasje
  Boks
  Nettovekt (Gram)
  512
  Innhold (Milliliter)
  310
  Modell / utførelse
  Andre
  Modell / utførelse
  Andre

  Pakke

  Netto innhold
  1 PAT
  Høyde
  0.232 m
  Lengde
  0.052 m
  Bredde
  0.052 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  H315 Irriterer huden.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)