LIM STRONG RAPID 2806 2X12ML

Casco
  • Hurtigherdende
  • Meget høy limstyrke
  • Hardt og fyllende
  • Tåler tung belastning
  • Overmalbar
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7311980109618
  • Artikkelnummer: 25373044

Meget sterkt, hurtigherdende, transparent epoxylim for metall, porselen, keramikk, betong, tre, mange harde plasttyper og mye annet.

Pakke

Netto innhold
1 BK
Høyde
0.03 m
Lengde
0.235 m
Bredde
0.11 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)