LYNLIM SUPER GLUE

TEC7
  • Lynlim for de fleste gjenstander
  • Fullherdet på sekunder
  • Høy limstyrke i hver dråpe
  • Inneholder ca. 200 dråper lim
  • Krymper ikke, kan brukes på glass

179 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5414195508022
  • Artikkelnummer: 24216178

SUPER er et hurtigherdende lim for liming av de fleste små og mellomstore gjenstander og materialer, både for profesjonelle og hobbybrukere. Den har meget høy limstyrke og er fullherdet på få sekunder. SUPER er drøy og økonomisk i bruk, da hver eneste dråpe dekker en limflate på 3-5 cm². Den er basert på cyanoacrylat, krymper ikke, har god kjemikaliemotstand mot f.eks. løsemidler, oljer og bensin, samt tåler varierende temperaturer.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
Andre
Fysisk form
Væske
Gjennomsiktig
Nei
Maks. temperatur
100
Emballasje
Tube
Med pensel
Nei
Nettovekt
12
Innhold
10
Temperaturmotstand
-30-100
Lakkérbar
Ja
Type
Cyanoakrylat (CA)
Elastisk
Nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Ja
UV-bestandig
Ja
Egnet for glass
Ja
Spraybar
Nei
Egnet for PVC
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast
Ja
Egnet for PE
Ja
Løsemiddelfri
Ja
Egnet for behandlet jern
Ja
Fuktbestandig iflg. NS-EN 204
Andre
Egnet for stein
Ja
Egnet for treverk
Ja
Egnet for betong
Nei
Elastisk
Nei
Lakkérbar
Ja
Type
Cyanoakrylat (CA)
Temperaturmotstand
-30-100
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Ja
UV-bestandig
Ja
Egnet for glass
Ja
Egnet for PE
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast
Ja
Egnet for behandlet jern
Ja
Spraybar
Nei
Fuktbestandig iflg. NS-EN 204
Andre
Egnet for PVC
Ja
Løsemiddelfri
Ja
Egnet for stein
Ja
Egnet for treverk
Ja
Egnet for betong
Nei

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.151 m
Lengde
0.024 m
Bredde
0.092 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.