Malingsfjerner Dilunett 1 l

Owatrol
  • Ikke-brennbar - fjernes enkelt med vann
  • Løsemiddelfri - Ingen giftige gasser
  • Skader ikke plast. Sikker bruk på gelcoat
  • Lett å påføre ”Gel” - renner ikke
  • Fordamper ikke - Lang, aktiv virketid

289 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40495350
  • EAN-kode: 3297971408622

Fjerner opptil 8 lag maling, lakk, olje og bunnstoff i en operasjon. Forblir aktiv i lang tid ettersom produktet ikke fordamper. Ideelt for store flater og områder som er vanskelig å komme til. Ingen giftige gasser: inneholder ikke metylenklorid. Kan brukes på steder med dårlig ventilasjon. Kan ikke brukes på tokomponent (epoxy), polyretanmaling/lakk, hybridmaling og aluminium.

Tips: Hardwood/teak må alltid nøytraliseres med Net-Trol Trerens eller eddikløsning umiddelbart etter bruk av Dilunett.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.19 m
Lengde
0.367 m
Bredde
0.276 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.