MALINGSFJERNER MULTISTRIPPER 1L

Owatrol
  • Innendørs og utendørs bruk
  • Gel konsistens - renner ikke
  • Kraftig og hurtig virkende
  • Inneholder ikke løsemiddelet diklormetan
  • Virker på alle typer maling samt teppelim

499 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 53350920
  • EAN-kode: 3285820036812

En kraftig, diklormetanfri multi-stripper for alle overflater. Fjerner alle typer maling og lakk - alkyd, akryl, PU, epoksy, plastisol, pulverlakk m.m. Forenkler slipejobben på oljede overflater og fjerner teppelim. Hurtigvirkende. Kan brukes på alle overflater (unntatt plast) og etterlater en ren overfalte som kan overmales etter kun 6 timer. Inneholder ikke syre, lut eller kaliumkarbonat (pottaske). Mørkner ikke treverket og trenger ikke å nøytraliseres.

Tips: Også utmerket for innendørs bruk.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.225 m
Lengde
0.085 m
Bredde
0.085 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.