MAURKONTROLLSYSTEM NIPPON

Nippon
  • Velegnet mot sukkermaur
  • Gift og to refill åtestasjoner
  • Effektivt og hygienisk
  • Drøy i bruk

139 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5012042800222
  • Artikkelnummer: 57980001

Inneholder 1 tube med maurmiddel og 2 tomme maurlokkebokser med lokk. Boksene fylles ed åte, og etterfylles ved behov. Bekjemper maur uten søl eller spor.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.172 m
Lengde
0.1 m
Bredde
0.042 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)