MAURLOKKEBOKS TRINOL

Trinol
  • Maurlokkeboks klar til bruk
  • Inneholder forgiftet åte
  • Til bekjempelse av maurrede
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 46441197
  • EAN-kode: 5703071002250

Trinol Maurlokkeboks for utryddelse av reir. Inneholder forgiftet åte som mauren tar med seg til reiret der den forer larver og dronning. Bruk 1 boks pr 10m2 romstørrelse. Boksen åpnes ved å vri mot klokken inntil et klikk høres. Bruk biocider forsvarlig Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

Pakke

Netto innhold
1 BK
Høyde
0.26 m
Lengde
0.02 m
Bredde
0.11 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)