Bruk fingrene for å forstørre bildet

MAURMIDDEL I TUBE

Nippon
  • Velegnet mot sukkermaur
  • Gift og to refill åtestasjoner
  • Effektivt og hygienisk
  • Drøy i bruk

89 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52660258
  • EAN-kode: 96138106
Display med maurmiddel. Spesielt godt egnet til innendørs bruk mot sukkermaur. Et vel utprøvd produkt som har vært på markedet i mange år.
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)