MAURMIDDEL I TUBE

Nippon
  • Velegnet mot sukkermaur
  • Gift og to refill åtestasjoner
  • Effektivt og hygienisk
  • Drøy i bruk

119 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52660258
  • EAN-kode: 96138106

Display med maurmiddel. Spesielt godt egnet til innendørs bruk mot sukkermaur. Et vel utprøvd produkt som har vært på markedet i mange år.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.11 m
Lengde
0.02 m
Bredde
0.04 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)