MEMBRANLIM ARDEX 7 5 KG

Ardex
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5703193073077
  • Artikkelnummer: 45705641

  ARDEX ARDEX 7+8 membranlim brukes til liming av ARDEX SK 100 W membranduk, slik at det oppnås et damp- og vanntett lag som er egnet til tetting av vannbelastede konstruksjoner som skal kles med fliser og naturstein. ARDEX 7+8 kan brukes på både gulv og vegg. ARDEX 7+8 brukes til liming av tetningsbånd og mansjetter ol.

  ARDEX 7+8 og ARDEX SK 100 W membranduk brukes til tetting av vegg- og gulvflater under keramiske fliser i våtrom, dusj- og garderobeanlegg, svømmebasseng, på balkonger og terrasser, samt områder med kjemisk belastning, som f. eks. storkjøkken.

  Pakke

  Netto innhold
  1 SEK
  Høyde
  0.25 m
  Lengde
  0.18 m
  Bredde
  0.01 m
  Merking
  Etsende
  Informasjon om farer
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)