MONTASJESKUM PU 582 750ML

Dana Lim
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5701159763406
  • Artikkelnummer: 29469186

  MONTASJESKUM PU 582 750ML

  Produkt

  Farge
  Gul
  Gjennomsiktig
  Nei
  Emballasje
  Patron
  Bruksområde
  Andre
  Fysisk form
  Andre
  Med pensel
  Nei
  Herdingsmetode
  Andre

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.3 m
  Lengde
  0.08 m
  Bredde
  0.08 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Kronisk helserisiko
  Informasjon om farer
  H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H332 Farlig ved innånding.
  H315 Irriterer huden.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  H362 Kan skade barn som ammes.
  H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P263 Unngå kontakt under graviditet og amming.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.