MONTERINGSLIM LIM-O-TETT 100ML

BOSTIK

  39 90kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7311020028985
  • Artikkelnummer: 21059332

  BOSTIK MONTERINGSLIM LIM-O-TETT 100ML LIM- OG TETNINGSMIDDEL

  Produkt

  Bruksområde
  Sammensetting/montering
  Herdingsmetode
  Andre
  Farge
  Beige
  Fysisk form
  Pasta
  Maks. temperatur (Grad Celsius)
  100
  Emballasje
  Tube

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.05 m
  Lengde
  0.23 m
  Bredde
  0.12 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  H315 Irriterer huden.
  H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.