Mudin avløpsåpner 1L

Mudin
  • Luktfri
  • Dreper illeluktende bakterier
  • pH 14
  • Fjerner vond lukt
  • Kan brukes i alle typer rør

169 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 28183036
  • EAN-kode: 7090001821493

Mudin avløpsåpner. Egenvekt på hele 1,6 kg pr. liter. Trenger gjennom vannet og løser opp der det er tett. Skånsom mot plastrør.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.265 m
Lengde
0.082 m
Bredde
0.082 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.