MULTISPRAY 400 ML SOUDAL

Soudal N.V.
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5411183090675
  • Artikkelnummer: 49591693

  Multispray er en høykvalitets universalspray med 8 typiske egenskaper: rustløser, smøremiddel, rens, vannavvisende, penetrerende olje, korrosjonsbestandig, kontaktspray, sjokkspray.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.2 m
  Lengde
  0.069 m
  Bredde
  0.069 m
  Merking
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.