Mur grunning akryl 3 l, - Jotun

Jotun
  • Tradisjonell akryl murgrunning
  • X Flekkavvisende og
  • X Silkematt skjoldfri finish
  • Binder løse partikler i overflaten
  • Gir god heft

379 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 41476755
  • EAN-kode: 7029351005352

Mur grunning akryl for all pusset mur. Trenger godt inn, gjør underlaget vannavvisende og binder løse partikler i overflaten. Gjør muren feiende flott- uten flass og sprekker.

For bar pusset mur.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.182 m
Lengde
0.183 m
Bredde
0.183 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.