Mur maling Premium Filler 9 l - Jotun

Jotun
  • Mellomstrøk - sikrer en jevn, pen mur
  • Utjevner riss og ujevnheter
  • Forlenger vedlikeholdsintervallet
  • Gir økt beskyttelse
  • Til alle typer mur/grunnmur/betong

1 299 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 45967721
  • EAN-kode: 7029350006374

Jotun Premium Mur Filler for all pusset mur, et understrøk for ny og tidligere malt mur. Bygger over riss, sprekker og ujevnheter samt øker filmtykkelsen. Sikrer et suverent resultat med økt vedlikeholdsintervall. Et sterkt anbefalt strøk som øker beskyttelsen av muren.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.222 m
Lengde
0.294 m
Bredde
0.294 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.