NIPPON ÅTESTASJON 2 PAKK

Nippon

  219 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 55956895
  • EAN-kode: 5012042800215

  2 ferdigfylte en-gangs åtestasjoner med 2 voksblokker i hver stasjon. Åtestasjonene er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åtet i fellen er en velprøvd gift, som effektivt og raskt utrydder musene der de er ønsket.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.155 m
  Lengde
  0.135 m
  Bredde
  0.04 m
  Merking
  Kronisk helserisiko
  Informasjon om farer
  H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  Informasjon om beskyttelse
  P103 Les etiketten før bruk.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
  P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
  P314 Søk legehjelp ved ubehag.
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P404 Oppbevares i lukket beholder.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)