Bruk fingrene for å forstørre bildet

NONSTOP II BLUE 2.5L - Jotun

Jotun
  • Unik beskyttelse for én sesong
  • Unik effekt mot begroing gjennom sesongen
  • Unik selvpolerende formulering
  • Klare farger
  • For motorbåter og seilbåter

1 299 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 49781143
  • EAN-kode: 7029350010692
Effektivt selvpolerende bunnstoff. Unik effekt mot begroing gjennom hele sesongen. Ingen skraping, sliping og pussing. Bredt utvalg med klare, fine farger. Godt egnet for både motorbåter og seilbåter.
Merking
Brannfarlig
Etsende
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P391 Samle opp spill.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/…
P501 Innhold/beholder leveres til …
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.