OLJEGRUNNING HVIT 0.75L

Gjøco
  • Øker holdbarhet på maling og dekkbeis
  • Impregnerende og vannavisende
  • Beskytter mot fuktighet og sopp
  • Gir heft til toppstrøket
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 47420293
  • EAN-kode: 7041530902757

Impregnerende eksteriør oljegrunning i fargen klar og hvit. Gir en vannavvisende overflate, og sikrer god heft. Tilsatt effektive midler mot svertesopp. Benyttes på ubehandlet bart og malingsslitt treverk. Kan påføres i minus grader.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.119 m
Lengde
0.1 m
Bredde
0.1 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.