OLJEGRUNNING KLAR 3L

Gjøco
  • Øker holdbarhet på maling og dekkbeis
  • Impregnerende og vannavisende
  • Beskytter mot fuktighet og sopp
  • Gir heft til toppstrøket
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7041530900036
  • Artikkelnummer: 40831406

Forbehandling av høvlet og uhøvlet ubehandlet treverk. Tilsatt ekstra sopphindrende middel. Tynner: White Spirit.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.163 m
Lengde
0.167 m
Bredde
0.167 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.