OWATROL OLJE 5L

Owatrol
  • Stabiliserer og forhindrer rustdannelse
  • Danner varig beskyttelse
  • Førsteklasses grunning
  • Forenkler maling under vansklige forhold

1 799 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 29849221
  • EAN-kode: 3297970307346

Trenger helt ned til rent metall og driver ut all luft og fuktighet. Stabiliserer rusten og hindrer videre rustdannelse, og gir varig beskyttelse. Fungerer som førsteklasses grunning for videre behandling.

Tips: Gjør malingen rustbeskyttende/antioxidant. Forsegler og hindrer linolje fra å trenge igjennom bekledning på hus.

Owatrol Olje er også en unik malingstilsetning som forenkler påføringen av maling under vansklige værforhold. Blandet i oljebasert maling/lakk vil den være med på å redusere/fjerne penselstiper og øke åpningstiden. I motsetning til andre tynnere vil Owatrol Oljen bedre elastisitet og sørge for lang holdbarhet uten fare for avflassing.

Tips: Bland 1-2 dl maling til 1 L olje for en førsteklasses beis for treverk.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.253 m
Lengde
0.17 m
Bredde
0.138 m
Informasjon om farer
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.