Plastrengjøring 3 i 1, 1l - Kärcher

Kärcher
  • Plastrens
  • Kraftig og skånsom mot underlaget
  • Velegnet til hagemøbler
  • Effektiv rengjøring
  • Plug and clean system

169 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 4054278065342
  • Artikkelnummer: 51174438

Plastrengjøring for rask og effektiv rengjøring. Med den enkle plug and clean systemet er dette den enkleste måten å fjerne fastsittende smuss på alt av plastikk.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.22 m
Lengde
0.1 m
Bredde
0.1 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.