PRAXAIR PROPAN FR KO 10KG FYLLING

Nippon
  • 10 kg
  • Klikk kobling
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 50648273
  • EAN-kode: 7072149510408

BYTTE AV KOMPOSITTFLASKE FRITID MED KLIKK KOBLING 10Kg

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.58 m
Lengde
0.31 m
Bredde
0.31 m
Merking
Gass under trykk
Brannfarlig
Informasjon om farer
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
Informasjon om beskyttelse
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P381 Fjern alle tennkilder ved lekkasje.
P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.