PRAXAIR PROPAN FR KOMP 10KG FLASKE

Nippon
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7072149513959
  • Artikkelnummer: 50648723

  KJØP AV KOMPOSITTFLASKE 10KG MED CLICK KOBLING.

  Pakke

  Netto innhold
  1 FL
  Høyde
  0.58 m
  Lengde
  0.31 m
  Bredde
  0.31 m
  Merking
  Gass under trykk
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H220 Ekstremt brannfarlig gass.
  H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
  Informasjon om beskyttelse
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
  P381 Fjern alle tennkilder ved lekkasje.
  P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.