QUICK B RETTPÅRUST HVIT BLANK 0.25L

Quick
  • Alt kan fornyes!
  • Pårøres rett på rust!
  • Kun 2 strøk!
  • Hvit Blank ferdigfarge
  • Flott, blank overflate

169 kr / Boks

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7031157806866
  • Artikkelnummer: 55808317

Quick Bengalack Rett på Rust er rask og enkel rustbeskyttelse, grunning og toppstrøk i ett produkt! I tillegg kan produktet blandes i nærmest alle farger. Så nå kan du raskt og enkelt fornye rustende ting. Kun 2 strøk!

Produkt

Type
Maling
Glansgrad
Blank
Bruksklar
Ja
Farge base
Ferdigfarge
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
8
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
5
Anbefalt forbruk jevne underlag
8-10
Anbefalt forbruk ujevne underlag
6-8
Teknologi / Generisk type
Alkyd
Kan tynnes
Ja
Minimums påføringstemperatur
-8
Egnet for vegg
Nei
Egnet for dør/vindu/detalj
Nei
Egnet for terrassegulv i tre
Nei
Egnet for mur/betong
Nei
Egnet for metall
Ja
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Nei
Egnet for treverk
Nei
Selvrensende
Nei
Egnet for rulle
Ja
Må etterstrykes
Nei
Egnet for pensel
Ja
Egnet for sprøyting
Nei
Fysisk form
Væske
Herdingsmetode
1-komponents

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.075 m
Lengde
0.075 m
Bredde
0.075 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P391 Samle opp spill.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)