Bruk fingrene for å forstørre bildet

QUICK B RETTPÅRUST SPRAY HVIT BLANK

Quick
  • Pårøres rett på rust!
  • Kun 2 strøk
  • Påføringsverktøy og maling i ett!
  • Flott, blank overflate.

199 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 55808340
  • EAN-kode: 7031157806897
Quick Bengalack Rett på Rust Spray er rask og enkel rustbeskyttelse, grunning og toppstrøk i ett produkt der pensel ikke kommer til! Nå kan du raskt og enkelt fornye rustne ting. Kun 2 strøk!
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.