RENGJØRING BAD OG DUSJRENS

Plumbo
  • Effektiv på dusjvegger og badekar
  • Fjerner vannmerker, såpe-, hudrester og fett
  • Dreper bakterier og sopp på badet
  • Fjerner sorte prikkene på silikon/fuger
  • Utviklet for norske bad

89 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 44110038
  • EAN-kode: 7024110030507

Bad og Dusjrens er utviklet for problemområdene i norske dusjer og badekar. Løser opp vannmerker, humus, såpe, fett og hud som legger seg bl.a. på dusjveggene. Inneholder desinfiserende stoffer og soppmidler. Dreper og hindrer sopp/svarte prikker som setter seg på silikon og fuger. Hindrer kalkoppbygging. pH nøytralt produkt som derfor kan brukes også på naturstein, marmor, aluminium, kobber etc.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.235 m
Lengde
0.115 m
Bredde
0.55 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.