RENGJØRING WC-VASK OG SPEILGLANS

Plumbo
  • Baderomsspray,enkel og kjapp rengjøring
  • Spray på - tørk av med klut enn papir
  • For WC, porselen,glass,armaturer-harde flater
  • Gir skinnende og bakteriefrie overflater
  • Etterlater en frisk duft av solblomst

89 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 44110042
  • EAN-kode: 7024110030521

PLUMBO RENGJØRING WC, VASK & SPEILGLANS er en baderomsspray for enkel og kjapp "daglig" hygienisk rengjøring og shine på utsatte steder på badet. Produktet har en unik sammensetning av biologisk nedbrytbare alkoholer, rengjøringsmidler og overflateaktive stoffer som både gir krystallklare, skjoldefrie og bakteriefrie overflater, og etterlater en frisk duft av solblomst.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.235 m
Lengde
0.115 m
Bredde
0.55 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.