RENGJØRINGSMIDDEL RM 31 ECO 10L

Kärcher

  1 949 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 46184876
  • EAN-kode: 4039784626751

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.3 m
  Lengde
  0.24 m
  Bredde
  0.2 m
  Merking
  Etsende
  Informasjon om farer
  H290 Kan være etsende for metaller.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  Informasjon om beskyttelse
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.